Materialinventering

Att genomföra en materialinventering inför rivning, ombyggnation eller renovering är ett lagkrav enligt Plan- och bygglagen. Syftet med materialinventeringen är att identifiera och kartlägga vilket slags farligt avfall som rivnings-, ombyggnations- eller renoveringsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt-och annat avfall ska hanteras. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och kunskap av att genomföra materialinventeringar på olika typer av byggnader och är certifierade enligt bland annat CMF och Miljöbyggnad.

I många byggnader, särskilt från 1950-,60- och 70-talet, döljer sig inbyggda material och produkter innehållande miljö- och hälsoskadliga ämnen såsom exempelvis asbest, PCB och PAH. Dessa ämnen är klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordningen och behöver tas omhand för att inte utgöra en negativ miljöpåverkan och bidra till hälsoskador hos människor. 

Resultatet från materialinventeringen levereras i en utförlig rapport vilken kan användas som en del av kontrollplanen som byggherren behöver upprätta inför ansökan om rivningslov hos Byggnadsnämnden. Rapporten utgör även ett underlag för rivningsentreprenören och är viktig ur arbetsmiljösynpunkt. Eftersom rapporten innehåller mängdning av det farliga avfallet som har påträffats kan den med fördel användas som underlag för upphandling av sanerings-/rivningsentreprenör och utgöra grund förkostnadsuppskattning för kommande rivningsentreprenad. 

I samband med inventering utförs vid behov en mätning av byggnadsmaterial avseende gammastrålning för att klarlägga förekomst av blåbetong i byggnaden. Vid misstänkt radonproblematik konsulteras Bjerkings radonsakkunniga. Uppenbara fuktskador noteras, och om det finns misstanke om fuktrelaterad problematik kopplas Bjerkings fuktsakkunniga in för fördjupad undersökning och vid behov provtagning för mikrobiell analys. I de fall det har bedrivits verksamhet i byggnaden som kan ha förorenat byggnadsmaterialet kan vi bistå med utredning av både byggnadsmaterial, avlopp/ledningar och i porluft under bottenplattan. Om det finns behov av att utreda marken utanför byggnaden, avseende exempelvis PCB eller förorening från verksamhet, har vi egna borrbandvagnar och erfarna miljökonsulter som kan bistå vid utredningar av mark och vatten. Rapporten från utredningen innehåller redovisning av påträffat farligt avfall och annat avfall och hur detta ska hanteras i samband med rivning, samt uppgifter om material i byggnaden som kan återanvändas eller materialåtervinnas för att minska avfallsmängderna.

 

Bjerking utför alla typer av provtagningar relaterade till materialinventeringar och vi använder oss av ackrediterade laboratorier för utförande av analyser. Vi bevakar löpande uppdateringar av lagkrav samt branschnormer för att kvalitetssäkra våra materialinventeringar och leveranser.