Markmiljö

Vi hjälper er då behov finns att utreda föroreningar i mark, grundvatten och ytvatten. Det kan finnas vid förorenade områden, deponier, ny- eller ombyggnation, fastighetsöverlåtelser eller vid en förändrad markanvändning. Vi förfogar över egna fältresurser för att på kort tid undersöka, bedöma och föreslå kostnadseffektiva åtgärder.

Miljötekniska undersökningar

Vi optimerar provtagningen så att undersökningen blir effektiv och håller oss uppdaterade på de provtagningsalternativ som finns. All media kan vara aktuellt att provta och utreda. Vanliga provtagningsmedia är jord, sediment, vatten, grundvatten, luft, inomhusluft, porgas, växter och organismer.

Undersökningarna delas ofta in i flera faser och startar med inventeringsfasens intervjuer, historik och arkivstudier. Därefter planeringsfasen där målet styr strategin och efterföljande undersökningsfas med provtagning och analyser. Slutligen bedömningsfasen där riskbedömning och riskvärdering med modellering kan ingå. Om en åtgärd blir aktuell kan vi bistå med provtagning/analyser med egen fältutrustning och instrument för att klassificera förorenade massor. Att ta fram väl avvägda kontrollprogram kan vara en typ av åtgärd. Arbetet avslutas med en kontroll- och slutrapporteringsfas. Vi erbjuder vårt kunnande inom samtliga faser och i alla moment kan vi hantera kontakten med tillsynsmyndigheter

Vatten

Bjerking utför alla typer av provtagningar av alla typer av vatten. Vi erbjuder provtagning som anpassas till rådande förutsättningar som exempelvis lågflödesprovtagning för flyktiga ämnen, flödesproportionell provtagning, dricksvattenprov och djupa grundvatten.

I samband med miljötekniska markundersökningar tar vi vattenprover för kontroll av miljöföroreningar. Om förhöjda halter påvisas spårar vi föroreningskällan och utreder risker för spridning och exponering. Baserat på kunskap om området utarbetar vi riskbedömningar, kontrollprogram och konkreta åtgärdsförslag. Vi arbetar också med att övervaka och uppmärksamma miljöpåverkan från verksamheter och/eller utsläpp genom kontinuerlig provtagning av vattnet.

Vid arbeten inom mark med vattenskydd eller vattenverksamhet kan vi bistå med anmälan och dispensansökan till myndighet, vilket gör att hela tillståndsprocessen blir effektiv. Detsamma gäller olika typer av bidragsansökningar. Att projektera effektiva reningsdammar av lak-/dagvatten, som samtidigt är estetiskt tilltalande är också något vi kan bidra med.