tittupp.jpg

Digital miljö- och hållbarhetsstyrning

Miljö- och hållbarhetsfrågor är en utmaning för alla idag. De är omfattande och komplexa och kräver kunskap inom många områden t ex energi, fukt, inomhusmiljö, kulturmiljö, ljud, ljus, markmiljö, material, naturmiljö, utsläpp till luft och vatten. Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter även löpande samordning med traditionella kompetenser som akustik, arkitektur, brand, konstruktion, VVS, el, VA, med flera.

Idag har de allra flesta företag och organisationer höga miljöambitioner som måste tillämpas i det faktiska miljöarbetet i projekt. Det handlar om mängder av parametrar, frågor och underlag att hålla ordning på, både utifrån genomförande och tidsaspekter. Bjerking har därför utvecklat den unika tjänsten Digital miljö- och hållbarhetsstyrning.

Grunden är Bjerkings Hållbarhetsplan som inkluderar mängder av parametrar, allt från lagar och författningar till olika certifieringar t ex BREEAM, CEQUAL (anläggningar), Citylab (stadsdelar), GreenBuilding, LEED, Miljöbyggnad, Passivhus, Svanen med flera. Planen inkluderar även parametrar som gäller i olika kommuner såväl som regioner och utökas för uppdrag med organisations- och projektspecifika parametrar. Hållbarhetsplanen uppdateras så snart någon förändring sker och planen innehåller även versionshantering.

Ärendehanteringssystem

Bjerking har utvecklat ett ärendehanteringssystem för kommunikation och informationsutbyte vad gäller generella och specifika krav i projekt med åtkomst i mobil, pekplatta eller dator. Systemet baseras bland annat på IT-verktyget JIRA.

Enskilda frågor kan styras genom samtliga aktuella skeden och kommunikationen anpassas till respektive projektdeltagare utifrån ansvarsområden. Underlag och dokumentation laddas upp direkt i systemet, all kommunikation i projektet finns sparad och det är enkelt att följa/sätta sig in i alla frågor. Det är också enkelt att ta fram olika typer av rapporter och uppföljning.

Miljö- och hållbarhetsstyrning tillför värde

Miljö- och hållbarhetsstyrning ger en mängd ”mjukare” värden som kan vara svåra att bedöma direkt men som på sikt ger många positiva effekter:

  • En effektivare process med strukturerad arbetsmetod som säkrar uppsatta målsättningar, är lätt att kommunicera gentemot alla inblandade parter och integrerar flera frågeställningar
  • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir en självklar, integrerad del i verksamhet och processer, där alla parter involveras
  • Arbetssättet skapar förbättrad laganda och samverkan och därmed högre engagemang
  • Arbetet ger större värdeökning (för fastigheter och områden) med högre kvalitet
  • Arbetet blir kvalitetssäkrat och tidsbesparande och inga viktiga punkter glöms bort
  • Lägre driftkostnader är en ekonomisk besparing i det långa loppet t ex energieffektivisering
  • Verksamheten hållbarhetsanpassas kontinuerligt genom arbete med styrningsverktyg som ger möjlighet att följa med i utvecklingen

 

Kunskap och erfarenhet

Utifrån vår erfarenhet inom miljö- och hållbarhetsstyrning kan vi hjälpa våra kunder att säkerställa att lagar och regler på nationell och kommunal nivå följs, samt att projektets övriga mål utifrån certifieringssystem eller verksamhet uppnås.

Våra miljö- och hållbarhetssamordnare och -strateger kan hjälpa till under alla faser i processen. Vi kan även komplettera med arbetsmiljösamordning.

Relevanta parametrar

Bjerking Digital miljö- och hållbarhetsstyrning utgår från projektets specifika förhållanden och verksamhetsmål. Efter genomförd förstudie formuleras relevanta parametrar som ska gälla för det individuella projektet utifrån byggherrens ansvar, intressenter, gällande lagstiftning och övrig påverkan. När projektets mål och specifika parametrar är tydligt sammanställda är det möjligt att fokusera på de utmaningar, möjligheter och risker som är av störst betydelse och upprätta en strategi. Det kan göras för en hel organisation, för delar av en organisation, för olika typer av projekt, en specifik målgrupp etc. 

 

Bjerkings femhörning - Bjerkings miljö- och hållbarhetsstyning omfattar förutom parametrar för miljö och hållbarhet även process och teknikfrågor. Detta för att skapa en helhetssyn för alla ingående frågeställningar. För verksamhet och projekt fastställs utvalda parametrar inom varje ”tårtbit”.

Vi arbetar idag digitalt med ett flertal projekt, så här säger våra uppdragsgivare:

 

”Vår erfarenhet av Bjerkings Hållbarhetsplan så här långt är att den är mäktig och otroligt kvalificerad och era medarbetare gör ett jättefint arbete med att hålla den uppdaterad. Av det jag sett i branschen är det här det mest kompetenta systemet och jag förstår att man lagt ner oerhört mycket arbete för att ta fram lösningen.”

Karl Sundholm, Projektchef, Castellum

---

”Vad gäller Jira så är det väldigt bra, Bjerking är miljösamordnare för projektet och de tog fram en miljökontrollplan, sedan har varje krav lagts in i Jira och blivit ett ärende. Kraven styrs utifrån när och av vem det ska uppfyllas.

Alla krav som Skanska ska uppfylla hamnar på mig, det förenklar arbetsdagen, det blir enkelt, tydligt och man behöver inte sammanställa dokument eller ha dem i olika mail, all uppladdning av underlag och all administration samlas på samma plats och man vet vem som är ansvarig.

Jag får absolut bättre kontroll över mitt projekt, man blir tryggare i sin arbetsroll när man vet var man har allt. Det gör det både enklare och roligare att arbeta. Det är så enkelt att man i princip inte behöver någon introduktion. I nästa projekt ska jag skriva in i avtalen med entreprenörerna att Jira ska användas i projektet.”

Anton Kastenbom, Produktionsingenjör Skanska