bild_04-600-400.jpg

Vatten & avlopp

På Bjerking har vi stor erfarenhet inom ledningsprojektering och arbetar med allt från VA-utredningar till bygghandling och besiktning. Ekosystemtjänster, exempelvis utformning av dagvattendammar, är en naturlig del i våra uppdrag. Vi arbetar med upphandling och fungerar som projektledare vid genomförandet av uppdragen.

Undersökningar och mätningar är ofta en central del i ett anläggningsarbete inom vatten och avlopp. På Bjerking kan vi därför erbjuda tjänster inom mätteknik, geoteknik, GIS-kartteknik samt miljöteknik i nära samarbete med VA-projektör.

Tillsammans med våra gestaltande landskapsarkitekter utformar vi dagvattendammar. Vi arbetar med avvattning och omläggning av ledningar i väg- och gatuprojekt, dagvattenutredningar och projektering av ny- och ombyggnad av ledningsnät och avloppspumpstationer. Vi erbjuder också miljökonsekvensbeskrivningar, dimensionering och hydrauliska beräkningar. Våra konsulter tillhandhåller även tjänster inom upphandling, projektledning, projekteringsledning, byggledning och dokumentation.

Inför framtida exploateringar tillhandahåller vi VA- och dagvattenutredningar, vilket vi även utformar för enskilda avlopp med en storlek från enhushåll upp till större samfälligheter på 250 personer. Vid en utredning går vi först igenom bakgrundsinformation såsom geologiska förutsättningar, eventuella befintliga anläggningar, närheten till dricksvattenbrunnar och ytvatten. Vi har kontakten med kommunen angående gällande reningskrav och miljö- och hälsoskyddsnivå för den specifika platsen. Ett platsbesök genomförs och jordprov för siktanalys tas för bestämning av infiltrationskapacitet. Därefter gör vi en bedömning och ger ett förslag på en lämplig VA-lösning utefter kundens behov och önskemål. Den kompletta utredningen kan sedan användas vid upphandling av entreprenad samt som bygghandling.