Huvudbild anläggning.jpg

Väg, gata & mark

Vi har stor kunskap och lång erfarenhet av projektering av mark. Inom området erbjuder vi konsulttjänster i ett brett spektrum. Vi arbetar med allt från utredningar i tidiga skeden till handlingar för utförande inklusive upphandling och stöd i genomförandeskedet med projekt- och byggledning och besiktning.

Våra konsulter projekterar allt inom mark, vägar och gator. Tillsammans med våra VA-projektörer, landskapsarkitekter och miljökonsulter kan vi erbjuda hållbara lösningar.

Ett av våra specialkompetensområden är utredningar och förprojekteringar inför detaljplaner. Då bestäms bland annat markanvändningen, trafiklösningar och höjdsättningen av den framtida exploateringen som detaljplanen syftar till. I de fall när en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och inventering av föroreningar är aktuell i detaljplanens framtaganande har vi god kompetens inom området. När detaljplanen går vidare till en detaljprojektering har vi god kompetens inom 3D-projektering som är ett bra hjälpmedel för att uppnå massbalans inom projektet, vilket ger en bättre totalekonomi och ett hållbart genomförande.

Att upprätta kostnadskalkyler är en naturlig del i vårt arbete med en detaljprojektering. Våra byggledare ger oss god kännedom om byggkostnaderna i anläggningsprojekt.

Vi har också stor erfarenhet av att jobba i innerstadsmiljöer med detaljprojektering, tillgänglighetsanpassning och trafikplanering/trafiklösningar.

En central del i anläggningsarbetet är omfattande undersökningar och mätningar av markförhållanden. Där kommer våra experter inom mätteknik, geoteknik, GIS-kartteknik samt miljöteknik in i bilden. Vi erbjuder också tjänster inom upphandling, projektledning, dokumentation, besiktningar och konsekvensutredningar.