Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

Tillsammans med kunden skapar vi platser med god kvalité och identitet som håller över tiden. Varje projekt är unikt. Vi har alltid som utgångspunkt att ta hänsyn till de framtida användarna, långsiktig hållbarhet, natur, kultur och platsens förutsättningar i vår gestaltning.

Vi utför landskaps-och markprojekteringsuppdrag inför nybyggnationer samt inför förändringar av befintliga miljöer. Vi har ett tätt samarbete mellan våra miljökonsulter, landskapsarkitekter och ingenjörer inom mark, VA, gata, geoteknik, mät & GIS samt mellan antikvarierna inom byggnadsvård. Detta ger oss möjlighet att leverera väl förankrade estetiska lösningar med god funktion.

Vi vill tillsammans med dig som kund vara med och utveckla och gestalta stadens offentliga rum, helst i ett så tidigt skede som möjligt. Vår övertygelse är att det går att skapa ännu bättre projekt om man tidigt samarbetar över gränserna, och har en ömsesidig respekt och förståelse för alla ingående delar i ett uppdrag. Med vår samlade kunskap och erfarenhet kan vi tillsammans bidra till att skapa en vackrare stad och ett hållbarare samhälle.

Vi kan hjälpa er med program och utredningar, gestaltning och projektering. Vi erbjuder även besiktningar, skötselplaner, bygg- och projektledning samt visualisering. Vi arbetar även med stadsplanering där vi tar fram miljökonsekvensbeskrivningar, gestaltningsprogram, barnkonsekvensanalyser samt underlag till översiktsplaner och detaljplaner.

Följ oss gärna på Instagram: bjerking_landskap