Kv Niord besiktning av provgropar 83-Dat 15112012   _600-400 pixl.jpg

Riskanalys

En riskanalys är grunden till en säker entreprenad för byggherren, entreprenören och omgivningen. Genom att involvera våra medarbetare redan i ett tidigt skede och utföra en riskanalys kan kritiska moment identifieras och känsliga verksamheter och anläggningar i närområdet lokaliseras.

OstkustbananVi utför riskanalyser inför grundläggnings- och entreprenadarbeten, till exempel sprängnings- och pålningsarbeten. Tunga markarbeten kan påverka närliggande byggnader och anläggningar. Syftet är därmed att hjälpa er att undvika kraftiga skador och störningar i omkringliggande verksamheter. Arbetet inleds med att identifiera och belysa omgivningens känslighet för de arbeten som orsakar bland annat vibrationer, jordrörelser och buller. Vi inventerar omkringliggande byggnader, anläggningar, ledningar och kulvertar inom ett bedömt riskområde från entreprenadarbetet. Vi ser även till att känslig utrustning och känsliga verksamheter inventeras.

Vi har som mål att underlätta för alla inblandade vid anläggningsarbetet. I riskanalysen tas riktvärden för vibrationer, buller och eventuella sättningar fram. Även behov av kontroller under arbetets gång anges. På så sätt vet alla i förhand vad som krävs för att genomföra arbetet säkert och kostnadseffektivt.

Vi utför de kontroller som behövs, till exempel syneförrättningar i form av för- och efterbesiktning, samt avvägning. Dessutom erbjuder vi övervakning av både buller och vibrationer som sker i omgivningen under den tid då entreprenadarbeten med störande verksamhet pågår. Exempel på sådan verksamhet är pålning, spontning och sprängning.