600x400.jpg

Nya Mässtaden

Kvarteret Herrgården omfattar ett delvis bebyggt kvarter i området Nya Mässtaden invid Älvsjö Station och Stockholmsmässan. Området ingår i ett av stadens tolv stadsutvecklingsområden. Stockholm stad startade programarbetet för Nya Mässtaden med kringområden i Älvsjö-Örby Slott 2012.

I det skedet hade vi redan funderat kring en analys och strategi för en utveckling av kvarteret Herrgården, med en omfattning som sträckte sig utöver själva kvarteret. Vi ville arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och inkludera också Älvsjö Centrum och Mässan. Programarbetet innefattar en önskan om en stor omdaning. Området kommer i framtiden att utvecklas till en allt mer betydande knutpunkt för spårtrafik, vilket kommer leda till omfattande förändringar av området.

Målet är att utveckla en sammanhållen stadsmiljö med boende, Mässan, arbete, service och handel i stationens närområde. Sambandet med omkringliggande områden behöver förbättras och på sikt önskas att den redan väl fungerande infrastrukturen ytterligare förbättras med spårväg och eventuellt även tunnelbana på sikt.

I vårt förslag kommer Nya Mässtaden erhålla en övergripande sammanhållen stadsmässig plan, där Mässans utvecklingsbehov tas med i planeringen. Vi tror på en hög exploatering med 5 till 7 våningar, men även inslag av 4 våningar och riktigt höga byggnader på 20 till 25 våningar. Vi vill medverka till en stadsdel som ger förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. Underlag för kommersiell- och kommunal service, arbetsplatser och boende i en tät mix. Blandstaden förverkligad. Programarbetet kommer att fortgå under 2015-2016 och detaljplanearbetet kommer inledas under 2016.

Beställare: DKSS Fastighets AB