refernsbild.jpg

Danmarks kyrka

Då församlingen i Danmarks kyrka utanför Uppsala under en tid upplevt problem med fuktig inomhusmiljö och avvikande lukt anlitades Bjerking initialt för en fuktskadeutredning. Problemen visade sig delvis bero på att det tryckimpregnerade virket i kyrkorummet avger kloranisoler vilket har gett upphov till luktsmitta i kyrkan.

I samband med att fuktproblemen åtgärdades passade församlingen på att genomföra en omgestaltning av kyrkorummet för att tillgängliggöra och anpassa kyrkorummet för verksamhetens behov.

Åtgärderna har invändigt inneburit att konstruktionen förbättras avseende fuktsäkerheten, bland annat har golvet i sakristian och delar av långhuset bytts ut. Dessutom har vapenhuset omgestaltats, inomhusmiljön har tillgänglighetsanpassats och styrsystemet för uppvärmningen har bytts ut. Bjerking arbete har också innefattat en förbättring av dagvattenavledningen utvändigt.

Bjerkings uppdrag har bestått av framtagande av åtgärdsprogram, projektering av utvändiga och invändiga arbeten samt byggledning och antikvarisk kontroll under åtgärdernas genomförande. Arbetet påbörjades under hösten 2014 och byggledningsuppdraget avslutas under våren 2015.

Övriga inblandade teknikområden från Bjerking har varit byggfysik, konstruktion, el och styr samt anläggning.

De arkeologiska undersökningar som utförts under projektets gång har uppmärksammats av ibland annat UNT, här.  De intressanta fynd som då gjordes har bidragit till en bättre förståelse av kyrkans och platsens historia.

Beställare: Danmark-Funbo församling