Västerås slott block vänster.jpg

Västerås slott

Bjerking har på uppdrag av Statens Fastighetsverk arbetat med att ta fram radonlösningar för Västerås Slott sedan radonmätningar visat på förhöjda radonhalter i flera lokaler som nyttjas av slottets hyresgäster. För åtgärderna har en ny teknik som bygger på evakuering av radon ur slottsmurarna används.

Slottet byggdes ursprungligen vid den dåvarande åmynningen som en försvarsborg på 1200-talet. Från 1300-talet fram 1680-talet gjordes ett flertal om och tillbyggnader. 1736 brinner sedan slottet men byggs upp igen med i huvudsak det utseende det har idag.

Radonmätningar som genomfördes visade på förhöjda radonnivåer i många av de lokaler som hyrs ut i slottet. Hyresgäster är bl.a. en högskola, en advokatfirma samt ett kommunikations och reklamföretag. Radonhalterna i slottet varierade mellan olika delar men halter på över 1500 Bq/m3 förekom i vissa rum. På hösten 2014 kontaktades därför Bjerking och ombads hjälpa till med att lösa radonproblemen.

En radonundersökning utfördes där det konstaterades att det dels finns olika typer av ventilation i lokalerna och vi konstaterade även ett stort antal läckagepunkter för jordluft innehållande radon. Utifrån undersökningen togs sedan åtgärdsförslag fram med förbättrad ventilation och tätning av läckage. Dessa åtgärder valdes som en första insats för att minimera ingreppen i huset som är klassat som byggnadsminne. Dessa åtgärder gav dock inte en tillfredställande sänkning av radonhalterna i slottet.

Eftersom väggarna i slottet är 4-5 m tjocka i källardelen och fortfarande över 1 m på tredje våningen kontrollerades radonhalterna inne i väggen genom att små hål borrades upp. Dessa mätningar visade på radonhalter på 18 000 Bq/m3 inne i väggen som mest. Det ledde till en ansökan till Riksantikvarieämbetet om att få borra in 3-3,5 m i väggarna och ansluta rör för att sänka lufttrycket inne i väggen och på så sätt evakuera ut radonet. Åtgärden har genomförts i två deletapper och visar på mycket goda resultat med sänkningar av radonhalterna i snitt från 6-700 Bq/m3 till runt 100 Bq/m3 och i flera fall ännu mer.

Det är första gången den här tekniken använts men bedöms kunna vara ett bra alternativ för åtgärder i denna typ av byggnader.

Ansvarig på Bjerking: Connie Box och beställare är Erséus Arkitekter AB (slottsarkitekter).