Magasin X

Sedan starten av program-/kalkylhandling under 2015 har vi utrett de installationstekniska systemen för den nya kontorsbyggnaden. Våra konstruktörer involverades då ett omtag gjordes avseende konstruktionen av byggnaden 2017/2018, då en utredning om möjlighet att uppföra byggnaden med en trästomme genomfördes.

Detta resulterade i beslutet att byta stommaterialet för samtliga våningsplan ovan mark till trä. Kontorsbyggnaden kommer placeras alldeles bredvid stationsområdet i Uppsala och blir Sveriges största kontorsbyggnad med trästomme.

Kontorsbyggnad med butiker i markplan

Högsta miljöklassning inom LEED dvs nivå Platinum
Beställare: Vasakronan
LOA: 11 000 m²
BTA: ca 15 700 m²

Utöver konstruktionsenheten har enheterna VVS och Styr anlitats under hela program-/kalkylhandlingen vilken sedan fortsatte i ett systemhandlingsskede som nu även Bjerkings enhet El/Tele deltar i. Systemhandlingsskedet pågår nu och kommer att avslutas under början av 2019. Färdigställandet till färdiga bygghandlingar sker därefter men datum för detta är ej fastställt. 

Byggnaden bjuder på spännande tekniska lösningar. Utöver byggnadskonstruktionen i trä utnyttjar byggnaden geoenergi via bergvärme och frikyla från ett geoenergilager för att tillgodose energibehovet för tappvarmvatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Solceller kommer även att placeras på byggnadens takyta och fasad, vilket tillsammans med övriga energilösningar ger goda förutsättningar att nå den högsta miljöklassningen inom LEED, klass Platinum.

De kommande utmaningarna för projekteringsskedet handlar mycket om samordning mellan de olika tekniska installationerna, då man vill ha synliga installationer samtidigt som man också vill synliggöra träkonstruktionen.