Sundbybergs nya stadskärna

En ny stadskärna växer fram i Sundbyberg. Ett projekt som innebär att när järnvägen, Mälarbanan, läggs i tunnel genom centrala Sundbyberg frigörs stora ytor för bebyggelse ovan mark där den nya stadskärnan kan utvecklas. En förändring som länge varit efterlängtad av de som bor och verkar i området och blir ett av de största och mest betydelsefulla projekten i modern tid för Sundbyberg.

Bjerking projekterar på uppdrag av Sundbybergs stad och kommunens VA-bolag, Sundbyberg Avfall och Vatten AB, SAVAB, all kommunal infrastruktur inom programområdet Sundbybergs nya stadskärna. Trafikverket ansvarar för tunnelanläggningen. Just nu pågår förstudien som i nästa steg leder till en fördjupad förstudie. Detta kommer utgöra ett underlag för system- och bygghandling.

För Bjerking är detta ett stort projekt med många discipliner inblandade: Väg och gata, VA, dagvatten och ledningssamordning, belysning, datasamordning. Bjerking har fått komma in i ett tidigt skede i processen och haft stor nytta av den medborgardialog som genomförts av uppdragsgivaren. 

- Den här typen av uppdrag är kärnan i det vi håller på med på Bjerking och det är roligt att det betyder så mycket för staden. Extra spännande att genomföra den här typen av uppdrag i befintlig stad där hus och ledningar redan finns. All verksamhet ska hållas igång under byggtiden och det får inte bli för stora störningar för de boende. Det ställer även stora krav på bra samordning med Trafikverket, berättar Björn Sundelin som är uppdragledare på Bjerking.

Om Sundbybergs nya stadskärna

Nya stadskärnans utveckling är viktig både för Sundbyberg och Mälarregionen. När Sundbyberg växer ställs även nya krav. Mycket mark kommer att frigöras när järnvägen, Mälarbanan, byggs ut och läggs i tunnel. Ovanpå den marken ska Sundbybergs stad utveckla stadskärnan för de som idag bor, besöker och verkar i Sundbyberg och för kommande generationer. Nya stadskärnan utvecklar Sundbyberg genom att skapa en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna samt en effektiv knutpunkt för kollektivtrafiken. Här hittar du aktuell information om Nya stadskärnan – sundbyberg.se/nyastadskarnan