referensbild.jpg

Strandpromenaden Lillsjön

I samband med en exploatering av ett område söder om Lillsjön i Upplands-Bro ville kommunen åstadkomma en cirka 2,5 km sammanhängande strandpromenad längs den östra och södra sidan av sjön.

Bjerking tog 2004 fram ett gestaltningsförslag och en översiktlig kostnadskalkyl för detta. 2006 fick Bjerking det fortsatta uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag. Under 2009 bearbetades förslaget utifrån de boendes synpunkter och 2010 är etapp 1 och 2 av strandpromenaden färdigställda.

Strandpromenaden har lagts i terrängen för att ge nyttjaren en varierad naturupplevelse. Rumsligheten varierar mellan öppet och slutet och man möter storslagen utsikt och intressanta detaljer. Längs med stråket har också möjlighet för olika aktiviteter tillskapats, exempelvis grillning och träning. Sittplatser har placerats ut med relativt korta intervaller så den frekvente besökaren kan välja nya platser att betrakta den vackra omgivningen ifrån.

För att inte utgöra en visuell störning i miljön har endast naturmaterial använts. Till exempel är grillplatserna utförda i natursten och sittbänkarna i omålat trä. Stigdragningen har av samma anledning lagts så att behovet av markskärningar och nedtagning av träd minimerats.

Beställare: Upplands-Bro kommun