referensbild.jpg

Sollentuna centrum

Torg och park, samt kommunikationsytor till pendeltågen vid Sollentuna centrums nya kyrka och köpcentrum har omgestaltats och projekterats av Bjerkings landskapsarkitekter. Ett attraktivt torg skulle skapas, som bland annat ska fungera för stora evenemang, innehålla uteserveringar, plats för framtida glasad restaurangpaviljong, torghandel och vattenkonst.

Viktigt var också att få fungerande kommunikationer på de gåendes villkor och att dämpa vindutsattheten. Därutöver skulle en parkdel skapas med en lugnare puls och uteservering, en intimare miljö för Sollentuna kyrkas församling samt samordning med handikapparkering, leveranser och funktioner för utryckningsfordon. 

Utgångspunkten för platsens gestaltning har varit enkelhet och omsorg. Enhetliga grupper av vegetation fungerar som vinddämpare och användningen av hållbara material har prioriterats. De stora fria ytorna har genomarbetats för att inte upplevas som ödsliga och platser att mötas vid och vistas på har skapats. 

Uppdragets största utmaning har varit att innefatta behovet av platsens många funktioner. Dessa ska i sin tur samordnas vid ett centrum med handel, olika verksamheter, kommunikationer och både ny och äldre bebyggelse. Arbetsprocessen har därför innefattat presentationer av skisser och diskussioner med beställare och olika verksamheter/intresseorganisationer/sakägare, vilket har bidragit till lyckade lösningar och en tilltalande utformning både estetiskt och funktionsmässigt. Sollentuna centrum med torg och park invigdes 11 november 2011.

Beställare: Sollentuna kommun