referens.jpg

Gränby köpstad

Redan 2008 utförde Bjerking markundersökningar i området, som är beläget i östra delarna av Uppsala. I början av 2013 anlitades Bjerking av Atrium Ljungberg för ytterligare insatser med mark- och VA-projektering. Projektet är uppdelat i flera olika etapper och under vårvintern 2015 utfördes markjobben för etapp 2 där bland annat City Gross ska etablera sig.

Gränby Köpstad i östra Uppsala är tänkt att bli stadens nya handelsområde, Fastighetsägaren Atrium Ljungberg vill skapa ett attraktivt, sammanhängande handelsområde som kompletterar redan befintliga Gränby Centrum. I denna expansiva del av Uppsala har även byggnationen av cirka 5 000 bostäder påbörjats. Detaljplanering pågår också för ett antal idrottsanläggningar i området och ett visionsarbete har inletts för ytterligare cirka 3 000 nya bostäder.   

Bjerkings insatser har inneburit höjdsättning av området och framtagning av markplaneringsplaner, projektering av VA-ledningar och ledningssamordning. Vi är även ansvariga för fördröjningsmagasinet på 580 kvm som tar hand om dagvattnet från området innan det leds ut på det kommunala ledningsnätet.

Det har varit en tillfredställande utmaning att höjdsätta så stora ytor. Att uppfylla kraven på lutningar för kundvänliga parkeringar och dagvattenavrinning samtidigt som det ska stämma överens med höjderna för de nya byggnaderna.

Beställare: Atrium Ljungberg

Läs mer om Gränby köpstad här och här.