referensbild.jpg

J-huset vid Akademiska sjukhuset

Den nya vårdbyggnaden J-huset på Akademiska sjukhuset i Uppsala förväntas vara färdigställd 2017. Då kommer byggnaden att inrymma onkologi, strålbehandling och en kirurgisk operationsenhet. J-huset är beläget mellan inre Sjukhusvägen och Dag Hammarskjölds väg i sjukhusområdets sydvästra del.

Schakt och grundläggningsarbeten pågår för fullt under våren 2015. Bjerking ansvarar för den geotekniska undersökningen under såväl projektering som byggskede. Den nya byggnaden kommer att omfatta upp till 9 plan och har huvudsakligen en lägsta golvnivå på +8,9, förutom i delar vid hisschakt och dylikt där golvnivåer kring +4,5 förekommer. Nivåskillnaden på som mest 18 meter innebär att schakten är den djupaste i Uppsalas bygghistoria.

150 000 kubikmeter schaktmassor ska transporteras till upplag/deponi, vilket motsvarar cirka 10 000 semitrailers. För att klara schaktslänterna har man installerat spont i tre väderstreck. I vårt uppdrag ingår även att mäta rörelser i slänterna med hjälp av inklinometrar som registrerar jordrörelser och lutningsförändringar i marken. Mätningen loggas automatisk och vid för stora rörelser skickas larm via mail och sms till utvalda personer som kan vidta åtgärder, eller i värsta fall utrymma arbetsplatsen. Kontrollerna ger en god beredskap och trygghet under byggnadstiden.

Beställare: Landstinget i Uppsala län