Radon i fokus i nya lagen om strålskydd

Ny lagstiftning om strålskydd träder i kraft idag och radon är i fokus. I syfte att minska exponeringen för den radioaktiva gasen och därmed sänka antalet lungcancerfall i Sverige har berörda myndigheter också tagit fram en nationell handlingsplan för radon.

Strålskyddsprinciper ska tillämpas i alla lokaler där människor vistas mer än tillfälligt. Det inkluderar bostäder, lokaler dit allmänheten har tillträde och även arbetsplatser. En referensnivå för radon på 200 Bq/m3 finns numera i Strålskyddsförordningen. Den nationella handlingsplanen för radon belyser vikten av att bygga rätt från början. Som styrmedel återinför Boverket radonbidrag för småhus från den 1 juli 2018.

På Bjerking är våra radonexperter redo att hjälpa till i dessa frågor. Vi gör utredningar som kan leda till kostnadseffektiva åtgärder. Det kan handla om kartläggning av mark innan nybyggnation, säkerställande av låga radonhalter i bostäder och på arbetsplatser osv. När det gäller arbetsplatser är föreskrifterna helt nya så här finns behov av rådgivande tjänster.

- Radonhalter på arbetsplatser har inte kartlagts tidigare i Sverige så många arbetsgivare saknar kunskap om vilka radonhalter deras anställda utsätts för. Här kan vi på Bjerking bistå med expertkunskap gällande mätning, riskbedömning och tillämpning av de nya kraven på olika sorter arbetsplatser, både ovan jord och under jord som i tunnlar och gruvor. Som tidigare expert för radonfrågor på Strålsäkerhetsmyndigheten har jag varit med och tagit fram de nya reglerna tillsammans med andra experter på myndigheten och jag är väl insatt i hur de nya reglerna ska tillämpas, säger Kirlna Skeppström, radonspecialist på Bjerking.

Mer info om handlingsplanen och de nya föreskrifterna finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, www.ssm.se

För mer info

Kirlna Skeppström

 

Senast publicerad: 2018-06-01