Bjerking logotyp

Bjerking lanserar ny tjänst: Utredning av sulfidförande berg och jord

Bjerking har lanserat en ny tjänst som handlar om utredningar av sulfidförande berg och jord. Bjerking erbjuder geologiska karteringar och analyser avseende sulfidförekomst i berggrunden och i marken. Klassificeringen styr sedan hanteringen av berg och jord under entreprenadskedet.  


Teknikkonsultföretaget Bjerking har lanserat en ny tjänst som handlar om utredningar av sulfidförande berg och jord. Bjerking erbjuder geologiska karteringar och analyser avseende sulfidförekomst i berggrunden och i marken. Efter utförda undersökningar kan de sedan dela in projektområdet i delområden med olika egenskaper och klassificeringar. Klassificeringen styr sedan hanteringen av berg och jord under entreprenadskedet.  

De senaste åren har frågan om miljöproblem relaterat till hantering och återanvändning av krossat bergmaterial från sulfidförande berggrund blivit en viktigare fråga i Mälardalen. År 2021 publicerade Stockholm stad bedömningsgrunder för provtagning och klassificering av sulfidförande berg. Ett flertal andra kommuner i regionen arbetar också med att publicera egna bedömningsgrunder. Dessa bedömningsgrunder presenterar riktvärden som ofta överskrids varefter behovet av undersökningar och relevanta hanteringsmetoder har ökat kraftigt.

Bjerking ser miljövinster kopplat till en smartare återanvändning av sulfidinnehållande berg. Så länge som man inte återanvänder entreprenadberg i byggprojekten så ökar transporterna, vilket leder till samhällsproblem relaterat till klimat och ekonomi, berättar David Barkels, miljökonsult på Bjerking. Vi vill därför ligga i framkant vad det gäller fungerande lösningar som tar med både miljö och ekonomi i beräkningen.

Bjerkings tjänster rörande sulfidförande berg omfattar geologiska karteringar samt provtagning av berg i dagen, borrkärnor samt borrkax från jord- och bergsonderingar. Med hjälp av fältbedömningar och laboratorieanalyser görs en indelning i delområden med olika egenskaper och klassificeringar. Klassificeringen styr sedan hanteringen av berg under entreprenadskedet. Bjerking hanterar även kontakt med tillsynsmyndigheter och utformar handlingsplaner för entreprenör så att det blir tydligt hur arbetena skall utföras.

Behovet av denna typ av tjänst är stort och utgör allt oftare en integrerad del av dagvattenutredningar samt geotekniska och miljötekniska utredningar. Det är viktigt att så tidigt som möjligt undersöka berggrunden med avseende på sulfider eftersom de enklaste och billigaste lösningarna går att implementera i detaljplanearbetet. När höjder är planlagda och bergschakter redan bestämda kan tyvärr slutnotan bli väldigt dyr (både ekonomiskt och miljömässigt) om det i ett sent skede visar sig att berggrunden är sulfidförande. Bjerking hoppas på detta sätt få hjälpa sina kunder att spara både miljö och pengar.

Det här är en tjänst som borde intressera alla som planerar byggnationer eller anläggningsarbeten som medför en större mängd bergschakt, säger David Barkels. Tjänsten är relativt vanligt förekommande på marknaden och vi har redan arbetat med detta i några år. På Bjerking har vi dock den stora fördelen att kunna integrera många discipliner under projekteringsskedet och kan därför erbjuda helhetslösningar.

Läs mer om tjänsten på bjerking.se

Torsdag 23 november ger Bjerking ett seminarium om sulfidförande berg.
Kontakta johan.nybom@inmema.com om du är intresserad av att delta.