Bjerking logotyp

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för VA och ledningssamordning

Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla Bjerkings uppdrag senast år 2024. Nu är det artonde löftet lanserat - hållbarhetslöftet för vatten, avlopp och ledningssamordning.


Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla Bjerkings uppdrag senast år 2024. Nu är det artonde löftet lanserat - hållbarhetslöftet för vatten, avlopp och ledningssamordning.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking har under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det artonde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller vatten, avlopp och ledningssamordning.  

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra löftet hos teamets medarbetare ett varv till.  

Nu släpper alltså Bjerking löftet för vatten, avlopp och ledningssamordning med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om masshantering och energiförbrukning.  

Det är i planeringsskedet som vi har möjlighet att samarbeta med andra teknikområden för att minimera mass­hantering och onödig schakt, ordna med samförlägg­ning av ledningar samt planera för multifunktionella ytor, berättar Erik Kihlén, hållbarhetssamordnare på enheten för Anläggning i Uppsala. Genom att starta dialog med landskapsarkitekter, väg- och gatuprojektörer och dagvattenutredare i tidigt skede kan dessa aspekter beaktas och därmed bidra till både minskade kostnader och minskad klimatpåverkan.

Genom att dimensionera i uppdragen med hänsyn till framtida klimat kan Bjerking förebygga både framtida kostnader och risker. Det kan exempelvis handla om att projektera backventiler för att undvika upptryckning av spillvatten i källare. Det kan även handla om att rita fettavskiljare till restauranger och skolkök för att inte ledningsnätet ska sätta igen och tappa sin hydrauliska förmåga.

Genom att använda genomtänkta ledningssektioner skapas också plats för alla ledningstyper i gaturummet, säger Erik Kihlén. I dagens samhälle ska det finnas utrymme för ett brett spektrum av ledningar, däribland dagvatten, spillvatten, vatten, fjärrvärme, tele, fiber, el och ibland även sopsug.

 

Se alla hållbarhetslöften på Bjerkings hemsida: bjerking.se/hallbarhetsloften