Huvudstudie Lännaholms bruk

Vi har påbörjat en huvudstudie avseende förorenad mark för bostadsområdet kring Lännaholms bruk. Beställare för uppdraget är Uppsala kommun och Bjerking kompletterar tidigare provtagningar samt ger en samlad bedömning av föroreningssituationen kring bruket.

Vi arbetar med en ny hypotes kring föroreningsspridning från masugnar. Huvudstudien kommer att visa om dessa nya tankar förklarar förekomsten av föroreningar kring masugnen. År 1758 påbörjades produktion av tackjärn i masugnen i Lännaholm. Under kommande cirka 250 år producerades totalt ungefär 48 000 ton tackjärn i Länna. Tackjärnen producerades av malm från Dannemora gruva och idag vet vi att malmen hade förhöjda halter av bl.a. arsenik, zink och bly. Den historiska verksamheten har därmed gett upphov till föroreningar kring masugnen.

Resultaten från den nu påbörjade miljötekniska markundersökningen ska användas för riskbedömning av området. Om resultaten från riskbedömningen visar att det krävs riskminskande åtgärder kommer även en åtgärdsutredning och riskvärdering utföras för att hitta en lämplig metod för att hantera föroreningarna. 

Senast publicerad: 2018-10-31