Proteinet 600x400jpg.jpg

Hagastaden

Hagastaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Den kommer att bestå av 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser och ska knyta samman Stockholm och Solna och området byggs över ett komplext vägnät i Stockholms norra innerstad. Hagastaden blir ett livskraftigt nav i Stockholmsregionens Life science-kluster och stadsdelen beräknas vara färdigbyggd år 2025.

Bjerking har utfört flera uppdrag i Hagastaden, senast geoteknisk undersökning och översiktlig markmiljöundersökning åt Veidekke som planerar bygga två flerbostadshus på gemensamt garage i kvarteret Proteinet. Det handlar om hus på upp till 13 våningar ovan mark samt garage i två plan och husen ligger i souterräng och då bergets överyta och beskaffenhet var svår att fastställa med konventionell jord -bergsondering, bestämdes att fyra stycken kompletterande kärnborrhål skulle utföras för att kontrollera berget.

 - Med de nya resultaten från borrkärnorna reviderades den ursprungliga bergmodellen och för i princip hela huset aktualiseras grundläggning på borrade pålar som är upp till 13 meter långa, säger Markus Daniels, geotekniker på Bjerking.

 En annan utmaning var den pressade tidplanen. I och med att Stockholms stad ska höja marken i området med som mest fyra meter och bygga nya gator direkt intill Veidekkes hus så kommer husbygget att ske i två etapper. I den första etappen utför man alla grundläggningsarbeten och färdigställer de två källarvåningarna. Först därefter kan Stockholms stad påbörja sina gatu- och markarbeten. Det ledde till att grundläggningen har färdigprojekterats i ett mycket tidigare skede än vad som är normalt. Men den kanske största utmaningen i projektet, för Bjerkings del, var av mer praktisk natur. Området är en arbetsplats där det förekommer en del upplag med schaktmassor och lättfyllnad, en tillfällig byggväg, en byggbod samt en visningsbod tillhörandes ett annat byggbolag och den fick inte bli nedstänkt när Bjerking utförde sina sonderingar.

- Det var lite knepigt då befintliga ledningar i marken tvingade oss att sondera tätt intill visningsboden men det gick smidigt trots allt, säger Markus Daniels.

Kvarteret Proteinet är beläget mellan Norra stationsgatan och den delen av Essingeleden som planeras att överdäckas och då bli det som idag kallas för Hagaesplanaden. Veidekke är byggherre samt beställare och de avdelningar från Bjerking som varit med i projektet är Geoteknik, Bergteknik samt Markmiljö. Byggstarten sker 2017 och inflyttningen beräknas till 2020.

Senast publicerad: 2017-04-07