Klimatmärkning

Visste du att byggsektorns växthusgasutsläpp motsvarar drygt 20% av Sveriges totala växthusgasutsläpp? Det vill Bjerking ändra på! Vi erbjuder nu våra kunder att klimatbanta sina byggnader - redan på ritningen!

Med vår klimatmärkning jämför vi klimatavtrycket genom hela livscykeln för olika konstruktionslösningar och materialval. Projektören har möjlighet att se klimatpåverkan av sina materialval direkt i det digitala konstruktionsprogrammet. Möjlighet finns sedan räkna vidare på följande steg i byggnadens livscykel och ta fram en klimatmärkning på det hus eller den tekniska lösning som projekteras. Genom att jämföra klimatpåverkan för olika lösningar och produkter kan vi sänka byggnadens klimatpåverkan rejält!

Vi hjälper våra kunder med att få fram beslutsunderlag avseende klimatpåverkan genom hela byggprocessen.

  • Studera alternativ och sätta mål avseende klimatpåverkan i tidigt skede
  • Designa för låg klimatpåverkan
  • Välja produkter med låg klimatpåverkan med hjälp av Environmental Product Declarations, EPD:er
  • Göra klimatberäkningar och utvärdera resultatet
  • Benchmark mot andra projekt och klimatmärkning på ritning

Nyttan med klimatberäkningar och livscykelanalyser:

  • Du får mer kunskap om klimatpåverkan och kan ta bättre beslut
  • Du kan lättare möta miljökrav från olika intressenter, exempelvis vid miljöcertifiering i Miljöbyggnad, NollCO2, BREEAM SE och LEED
  • Du kan minska kostnaderna genom att få bättre koll på flöden och mängder material och avfall
  • Du är bättre förberedd inför kommande lagkrav avseende klimatdeklaration för byggnader som Boverket kommer att införa från 1 januari 2022

 

Klimatmärkning - film

Klicka på bilden för att komma till filmen.

Klimatberäkningar för projektet Cederhusen visade att man genom ett aktivt val av leverantör av trästomme kan spara 500 ton CO2-ekv. vilket motsvarar 70 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser. Cederhusen är ett av världens största trähusprojekt och omfattar fyra bostadshus med trästomme och betonggrund. Byggnaderna byggs ovanpå E4/E20 samt Värtabanans tunnlar genom Hagastaden i Stockholm. Folkhem är projektägare och Veidekke Eiendom projektutvecklare för Cederhusen. Bjerking har projekterat trästommen för byggnaderna. Syftet med livscykelanalysen var att ta fram ett beslutsunderlag för Veidekke i upphandlingsskedet. För mer information om projektet se här.

Vill du veta hur stor klimatpåverkan ditt projekt har och hur du kan sänka den? Kontakta oss!

Johanna Fredén, johanna.freden@bjerking.se, Teknikansvarig Livscykelanalyser Bjerking

Robert af Wetterstedt, robert.af.wetterstedt@bjerking.se, Specialist hållbarhet Bjerking

Mer information:

Klimatberäkningarna följer LCA-standarden SS-EN 15978 Hållbarhet hos byggnadsverk -Värdering av byggnaders miljöprestanda. Livscykelanalys, LCA, är en metodik som används för att bedöma en varas eller en tjänsts miljöpåverkan under hela eller delar av dess livscykel. En livscykelanalys resulterar i en bedömning av miljöpåverkan, exempelvis klimatpåverkan.

Kontakta mig

Johanna Fredén

Uppsala

010-211 82 52

Maila

Kontakta mig

Robert af Wetterstedt

Miljö

Stockholm

010-211 85 95

Maila


Relaterade tjänster